Edit history for installing


Version Note Size Editor Time
darcs -> git 6742 simon 2015/02/22 11:41:40 GMT-8
correction 6754 simon 2009/11/20 07:52:43 GMT-8
6729 simon 2009/10/28 18:12:13 GMT-7
6727 simon 2007/08/05 18:52:42 GMT-7
6727 simon 2007/08/05 18:52:42 GMT-7
6727 simon 2007/07/19 09:32:17 GMT-7
corrected url: http://www.freezope.org. Was: freezope.net 6727 ciastek 2007/02/16 23:39:42 GMT+0